O zločinoch vedcov

I. Jednorozmerný experiment, dokazujúci mylný obsah "Princípu ekvivalencie".

Alexander JÁRAY

I. Jednorozmerný experiment, dokazujúci mylný obsah "Princípu ekvivalencie".

Dnes (28. 9. 2016) podal som o 14 hod, v podateľni Okresnej prokuratúry Košice 1, trestné oznámenie, ktorého prílohou je aj tento jednorozmerný experimentálny dôkaz vedeckých bludov.

 • 28. sep 2016
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 351x
 • 25
1§. Prečo neplatí zákon: "Akcie a reakcie".

Alexander JÁRAY

1§. Prečo neplatí zákon: "Akcie a reakcie".

Ľudstvo na celom svete (aj v USA i v Slovenskej republike) je už temer 400 rokov učiteľmi fyziky na školách a univerzitách, mylne informované, úmyselne klamané, (školené) o.i. aj nepravdivým obsahom tretieho Newtonovho zákona relatívneho pohybu telies, zvaného: „Zákon akcie a reakcie“.

 • 27. nov 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 522x
Sťažnosť na protizákonný postup Okresného súdu Košice1 vo veci: xyz

Alexander JÁRAY

Sťažnosť na protizákonný postup Okresného súdu Košice1 vo veci: xyz

O tom, či Galileo, Newton a Einstein boli géniovia fyziky a o tom, že či JÁRAY je blázon, a lebo je to úplne naopak, rozhoduje iba a jedine to, že či váha železného kilovca (všeobecne váha telies) zvážená na povrchu Zeme, kde telesá padajú k povrchu Zeme zrýchlením (g = 10m/sec2 ), je rovnako veľká váhe železného kilovca (všeobecne váhe telies) skutočne nameranej, skutočne zváženej aj na podlahe rakety (v priamočiarej zrýchlenej sústave) v ktorej telesá padajú k podlahe rakety zrýchlením (a = g = 10m/sec2) presne tak, ako je tomu na povrchu Zeme. O tom, či Galileo, Newton a Einstein boli géniovia fyziky a o tom, že či JÁRAY je blázon, alebo je to úplne naopak, (a je to úplne nopak) rozhoduje iba a jedine opis spôsobu, akým bola váha železného kilovca (všeobecne váha telies) skutočne nameraná, skutočne zvážená aj na podlahe rakety (v priamočiarej zrýchlenej sústave) v ktorej telesá padajú k podlahe rakety zrýchlením (a = g = 10m/sec2 ).

 • 28. jan 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 033x
Dátum 18.06.2012, bude pre ľudstvo historický dátum.

Alexander JÁRAY

Dátum 18.06.2012, bude pre ľudstvo historický dátum.

S takýmto súdnym rozhodnutím, vedecko akademická obec SR, nepočítala ani vo zlom sne. Vyniesť také rozhodnutie, neodvážil sa zatiaľ žiadny súd v dejinách ľudstva. A práve preto rozhodnutie Okresného súdu Košice 1 , zo dňa 18. 06. 2012 , je pre celé ľudstvo rozhodnutím (prelomovým) historickým. Vec a má totiž tak, že relativistická vedecko akademická obec SR (ale aj celého sveta) nevie žiadnym experimentálnym prístrojom dokázať ekvivalenciu gravitačnej a zotrvačnej hmotnosti telies a to z jediného a pritom prostého dôvodu. To preto, že gravitačná hmotnosť telies je väčšia ako ich zotrvačná hmotnosť , čiže preto, že „Princíp ekvivalencie “ je klamstvo a klamstvo sa žiadnym experimentálnym dôkazom nedá prezentovať ako pravda . Okresný súd Košice 1 , svojím historickým uznesením, otvoril novú etapu vo vývine ľudskej spoločnosti a to od relativizmu k realizmu . Radujte sa a veseľte sa národy celého sveta, prichádza vyslobodenie ľudstva z relativistických bludov.

 • 19. jún 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 154x
Vážený(ná) pán(pani) sudca(sudkyňa) Okresného súdu! (1)

Alexander JÁRAY

Vážený(ná) pán(pani) sudca(sudkyňa) Okresného súdu! (1)

V žiadnej súdnej kauze na Slovensku, neboli porušované zákony a Ústava SR v takej miere, ako v kauze Alexander JÁRAY verzus Slovenská republika. V tejto kauze jediným vecným argumentom orgánov činných v trestnom konaní, bol iba ich biologický podmienený reflex, teda iba ich osobné dojmy a pocity, pričom vecné argumenty pána Alexandra JÁRAYa boli nielenže ignorované, ale vyžadovanie ich experimentálneho preverenia, boli organmi činnými v trestnom konaní, považované za prejav duševnej choroby pána Alexandra JÁRAYa.  Orgánom činným v trestnom konaní nevadilo pána Alexandra JÁRAYa  päťkrát poslať na povinné psychiatrické vyšetrenie, napriek tomu že všetky súdnoznalecké posudky zhodne konštatovali, že pán Alexander JÁRÁY trpí ťažkou a nevyliečiteľnou duševnou chorobou, nakoľko on požaduje experimentálne preverenie jeho fyzikálnych argumentov. Kvôli tomu pán Alexander JÁRAY je jediným človekom na svete, ktorého päť kolektívov súdnych znalcov v obore psychiatria, iba na základe ich biologických podmienených reflexov, označilo za duševne chorého človeka, ktorý sa pritom nemusí liečiť na žiadnu ani na duševnú chorobu a ani nebol zbavený svojprávnosti.

 • 11. jún 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 892x
Tragédia ľudstva druhého tisícročia (2.)

Alexander JÁRAY

Tragédia ľudstva druhého tisícročia (2.)

Tragédia ľudstva druhého tisícročia spočíva v tom, že ľudstvo už nie je schopné samostatne myslieť a všetko myslenie prenecháva výlučne ľuďom, ktorým za týmto  účelom pridelilo licenciu, živnosť, pod názvom Akadémia vied. Na Slovensku živnosť - právo na myslenie majú zamestnanci SAV. Tých ľudí, ktorí myslia mimo tejto živnosti a na viac aj iným spôsobom ako SAV - áci, označuje spoločnosť za páchateľov trestnej činnosti pod názvom „ slobodné myslenie “, alebo za duševne chorých ľudí, ktorým je potrebné nariadiť doživotnú liečbu v uzavretých psychiatrických ústavoch. Tým pádom za ľudstvo rozmýšľajú korunovaní hlupáci.

 • 15. máj 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 732x
Fyzikálne bludy vyučované na školách.

Alexander JÁRAY

Fyzikálne bludy vyučované na školách.

S kľudom Angličana môžem vyhlásiť, že gravitačný a zotrvačný pomer rôznych telies na Eötvöšovom torznom kyvadle, zachováva sa s presnosťou 10-42, ale rovnaká veľkosť gravitačnej a zotrvačnej hmotnosti telies sa nezachováva. Ide o úplne rôzne fyzikálne mechanizmy, ktoré sa navzájom nesmú zmeňova. Takže ani mentálna úroveň myslenia baróna Eötvöša nebola na takej úrovni, aby mu umožnila pochopiť to, čo on konkrétneho meral svojim presným prístrojom. Barón Eötvöš v žiadnom prípade nemeral rovnakú gravitačnú a zotrvačnú hmotnosť telies v inerciálnych sústavách (a = g,) ale iba ich hmotnostný pomer. A ten by bol zachovaný aj vtedy, keby obidva telesa nadobudli nulovú gravitačnú či zotrvačnú hmotnosť.

 • 23. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 359x
Sila Abraháma Zotrvačného.

Alexander JÁRAY

Sila Abraháma Zotrvačného.

Týmto majme na pamäti, že zotrvačná sila, aj keď je reálna, nie je Newtonovou silou, ktorá by mohla byť použitá k zrýchleniu objektu. Sila zotrvačnosti je silou akcie a reakcie, ktorá existuje len v priebehu procesu zrýchľovania. Nemôže byť príčinou zrýchlenia objektu. Ale v prípade pôsobenia Newtonovej sily na teleso, sila zotrvačnosti vytvorením potrebného odporu, umožňuje produkovať potrebné zrýchlenie.Bez sily zotrvačnosti by Newtonovská sila pôsobila na teleso bez odporu, ťahala alebo tlačila by proti ničomu, nemala by žiaden účinok.

 • 24. okt 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 345x
Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 3.)

Alexander JÁRAY

Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 3.)

Keďže tri gule na tom kyvadle stoja aj počas silových interakcii kyvadla vždy nehybne na jednom mieste, nedajú sa spomaliť pôsobením sily proti smeru ich pohybu a nedajú sa ani zrýchliť zo zadu, teda silou v smere ich pohybu, lebo žiadny smer pohybu tie gule nemajú, preto musíme konštatovať, že na tie tri gule Newtonovho kyvadla nepôsobí „Prvá Newtonová sila.“ Takže neostáva nám nič iné ako vyskúšať si tú druhú Newtonovú silu. Ale keďže tie tri nehybné gule aj počas silovej interakcie nemenia svoj smer, takže ani tá „Druhá Newtonová sila“ na tie gule nemôže pôsobiť

 • 5. okt 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 496x
Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 2.)

Alexander JÁRAY

Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 2.)

Ale skôr než by som sa začal zaoberať mylnými závermi Galilea a Einsteina, upriamim svoju pozornosť na iného „génia“ vedy, ktorý žil v období po smrti Galilea a pred narodením a ktorý rozhodnou mierou ovplyvnil myslenie Einsteina. Tým „géniom vedy nebol nikto iný, ako sám Izák Newton, známy ľudstvu svojimi tromi zákonmi pohybu. O Newtonovi napísali iní toto:Newton do matematiky zaviedol okrem základov diferenciálneho a integrálneho počtu, aj všeobecný pojem mocniny i s iracionálnym mocniteľom. Študoval nekonečné rady, položil základy teórie symetrických funkcií........

 • 4. okt 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 946x
Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 1.)

Alexander JÁRAY

Kauza GRSc. Alexander JÁRAY, verzus Slovenská republika. (Opus 1.)

Ako je všeobecne známe, verejnoprospešná, priam vlastenecká snaha GRSc. Alexandra JÁRAYa, zastaviť štátom organizovaný podvod páchaný na študujúcich občanoch SR, učiteľmi matematiky a fyziky na školách a univerzitách SR, vždy sa skončila tak, že štátom vydržiavaní matematici a fyzici na exaktné argumenty GRSc. Alexandra JÁRAYa o ich zločinnosti, nikdy nezareagovali, nikdy nedokázali nájsť k ním protiargumenty, pričom laickí (veci neznalí) zamestnanci štátnych orgánov, verejnoprospešnú, priam vlasteneckú snahu GRSc. Alexandra JÁRAYa vždy ohodnotili ako činnosť duševne chorého človeka a tak nanajvýš vedecké fyzikálne argumenty GRSc. Alexandra JÁRAYa nechali za peniaze štátu vždy (šesťkrát za sebou) posudzovať výlučne psychiatrom.

 • 1. okt 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 433x
***Rozhovor s grázlom o princípe ekvivalencie.

Alexander JÁRAY

***Rozhovor s grázlom o princípe ekvivalencie.

Tento rozhovor má poslúžiť Generálnej prokuratúre k uľahčeniu jej rozhodnutia vo veci mojej žaloby podanej na štátom platených dementných šíriteľov matematických a fyzikálnych bludov na školách a univerzitách SR, ktorým sa podarilo občanov SR degenerovať na takú úroveň, že oni svojich ohlupovačov ešte aj ochraňujú.

 • 14. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 982x
Rozhovor s grázlom o pohybe pružiny.

Alexander JÁRAY

Rozhovor s grázlom o pohybe pružiny.

Tento rozhovor má poslúžiť Generálnej prokuratúre k uľahčeniu jej rozhodnutia vo veci mojej žaloby podanej na štátom platených dementných šíriteľov matematických a fyzikálnych bludov na školách a univerzitách SR, ktorým sa podarilo občanov SR degenerovať na takú úroveň, že oni svojich ohlupovačov ešte aj ochraňujú.

 • 14. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 655x
Rozhovor s grázlom o násobení nulou.

Alexander JÁRAY

Rozhovor s grázlom o násobení nulou.

Tento rozhovor má poslúžiť Generálnej prokuratúre k uľahčeniu jej rozhodnutia vo veci mojej žaloby podanej na štátom platených dementných šíriteľov matematických a fyzikálnych bludov na školách a univerzitách SR, ktorým sa podarilo občanov SR degenerovať na takú úroveň, že oni svojich ohlupovačov ešte aj ochraňujú.

 • 14. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 984x
***Rozhovor s grázlom o násobení čísel.

Alexander JÁRAY

***Rozhovor s grázlom o násobení čísel.

Tento rozhovor má poslúžiť Generálnej prokuratúre k uľahčeniu jej rozhodnutia vo veci mojej žaloby podanej na štátom platených dementných šíriteľov matematických a fyzikálnych bludov na školách a univerzitách SR, ktorým sa podarilo občanov SR degenerovať na takú úroveň, že oni svojich ohlupovačov ešte aj ochraňujú.

 • 13. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 757x
Kvantová derivácia.

Alexander JÁRAY

Kvantová derivácia.

Nie žeby okrem mňa na svete nebol žiadny normálny človek a práve preto nikto nevie pochopiť dvojitú zotrvačnú hmotnosť telies, to v žiadnom prípade nie. Iba že prírodovednému laikovi, existencia dvoch zotrvačných hmotnosti telies nič nehovorí a prírodovednému odborníkom to zo zásady nemôže vojsť do rozumu. V tomto prípade ide o zhubný podmienený reflex, ktorý v nich vytvorila diferenciálna, ale aj iná matematika a hlavne učitelia matematiky. Keďže dnes nemám náladu veci nazývať pravým menom, tak nepoviem aká matematika a akí učitelia matematiky.

 • 24. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 259x
 • 20
Matematický Ústav SAV.

Alexander JÁRAY

Matematický Ústav SAV.

Štát menom Slovenská republika, vyčleňuje nie malé finančné prostriedky na činnosť SAV v dobrej viere, že štátom vydržiavaní a štátom živení vedecký pracovnici zamestnaní v tejto štátom financovanej vedeckej inštitúcii, budú sa podieľať na zvyšovaní vzdelanostnej úrovni občanov Slovenskej republiky a to konkrétne tým, že budú rozširovať pravdivý obraz o materiálnej prírode a jej zákonoch.

 • 7. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 040x
Ústavou SR nanútené delenie čísel.

Alexander JÁRAY

Ústavou SR nanútené delenie čísel.

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky a na príkaz Ministra školstva vedy a telovýchovy, učitelia škôl a univerzít Slovenskej republiky, so súhlasom vedenia Slovenskej akadémie vied, ako aj so súhlasom Slovenskej Biskupskej Konferencie včítane predstaviteľov ostaných cirkevných zborov, sú povinní bez reptania, či slobodného uvažovania, vyučovať nasledovný postup delenia menšieho čísla väčším číslom.

 • 28. sep 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 989x
***Vriacou vodou proti Einsteinovým bludom.

Alexander JÁRAY

***Vriacou vodou proti Einsteinovým bludom.

Vďaka existencii internetu a hlavne vďaka možnosti sa naň slobodne napojiť, dnes každému synovi (a dcére) človeka, stačí do akéhokoľvek internetového vyhľadávača vložiť (napísať) nejakú tému a potom už len čítať stovky p

 • 14. sep 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 731x
 • 9
*****Aký je Newtonov zákon, pravicový či ľavicový?

Alexander JÁRAY

*****Aký je Newtonov zákon, pravicový či ľavicový?

Aký je Newtonov zákon, pravicový či ľavicový? Mám na mysli hlavne tretí Newtonov zákon, zákon akcie a reakcie, ktorý pojednáva o tom, že na veľkosť impulzu sily akcie, okamžite v jednom čase reaguje reakčné teleso svojou opačne orientovaným impulzom sily reakcie. Najdôležitejší slovom tejto vety je slovo okamžite.

 • 3. jún 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 622x
Skryť Zatvoriť reklamu